Školský vzdelávací program - ZŠ

 
„Základná škola v bielom“
 

 

J. A. Komenský:

... Komukoľvek môžeš pomôcť, pomôž mu rád, i celému svetu!

 Už dávno sa hovorí, že slúžiť a pomáhať sú vlastnosti vznešených pováh... 

 

 

Vzdelávací program pre deti choré a zdravotne oslabené

                                                                          

Stupeň vzdelania: ISCED 1. ISCED 2

Základné vzdelanie: primárne , nižšie sekundárne     

Vyučovací jazyk: slovenský

Študijná forma: denná              

Druh školy: štátna- základná škola s materskou školou s právnou subjektivitou

Vyučovací jazyk: slovenský

 

Predkladateľ: Základná škola s materskou školou pri zdravotníckom zariadení

Adresa: Kollárova 2, 036  01 Martin

IČO: 361 34 287

DIČ: 202 149 33 42

Telefón: 043 4 203 177

Mobil: 0917 679 670

E-mail: skola@zskollarovamt.edu.sk

Web : skola-unm.webnode.sk

Riaditeľ školy: Mgr. Renáta Šmáliková

Koordinátor pre tvorbu ŠkVP: Mgr. Anna Olexová

 

ZriaďovateľOkresný úrad - odbor školstva

Adresa: Komenského 35, 010  01 Žilina

Kontakty: tel.: 041 7076 211

 

Platnosť dokumentu od 28.08.2009  

Mgr. Renáta Šmáliková

riaditeľka školy

 

Dátum prerokovania ŠKVP v pedagogickej rade:   28.08.2009   

                                                                                                               

Dátum prerokovania ŠKVP v rade školy :              07.10.2009                

                                                                                                                                                                                                                        

Dátum vydania ŠKVP:                                         01.09.2009                                      

 

Riaditeľ školy:                                  Mgr. Renáta Šmáliková

 

 

 

OBSAH:

I.                    Všeobecná charakteristika základnej školy s materskou školou  pri zdravotníckom zariadení   

1.      Veľkosť a  poslanie školy

2.      Charakteristika žiakov - špecifiká vzdelávania

3.      Podmienky prijímania

4.      Charakteristika pedagogického zboru

5.      Dlhodobé projekty

6.      Spolupráca s  inými subjektmi   

7.      Priestorové a materiálno-technické podmienky školy (ZŠ, MŠ, ŠKD)   

8.      Škola ako životný priestor       

9.      Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní

 

II.                  Charakteristika školského vzdelávacieho programu

                1.      Pedagogický princíp školy – ciele výchovy a vzdelávania

                2.      Zameranie školy a stupeň vzdelania  

                3.      Profil absolventa ISCED 1, ISCED 2

                4.      Pedagogické stratégie

                5.      Zabezpečenie výučby pre žiakov so špeciálnymi potrebami

                6.      Začlenenie prierezových tém

 

III.                Vnútorný systém kontroly a hodnotenia

               1.     Hodnotenie vzdelávacích výsledkov práce žiakov

               2.     Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov

               3.     Hodnotenie školy

               4.     Požiadavky na kontinuálne vzdelávanie pedagogických zamestnancov

 

IV.               Školský učebný plán

 

V.                 Učebné osnovy

 

 

 

I. Všeobecná charakteristika základnej školy s materskou školou pri zdravotníckom zariadení

 

1.       Veľkosť a  poslanie školy 

   Základná škola s materskou školou pri zdravotníckom zariadení, Kollárova 2, Martin je základnou školou s 3 triedami ZŠ, jednou triedou MŠ a 3 školskými klubmi detí. Výchova a vzdelávanie sa realizuje individuálne pri lôžku pacienta alebo v triede - multifunkčnej miestnosti. Škola je umiestnená v priestoroch Univerzitnej nemocnice v Martine (UNM), má samostatnú zborovňu, triedu a herňu pre výchovno-vzdelávací proces na oddelení detskej psychiatrii, polyfunkčnú miestnosť na Klinike detí a dorastu - 8/5, ktorú využíva škola, klub aj rodičia hospitalizovaných detí a samostatnú herňu pre malé deti na Klinike detí a dorastu - 8/4.

 

   Pri výchove a vzdelávaní detí chorých a zdravotne oslabených je aktuálna potreba uplatňovania humanistickej výchovy :

 1. právo na výchovu a vzdelávanie v súlade s Dohovorom o právach dieťaťa a s Európskou chartou pre výchovu a vzdelávanie chorých  detí a mládeže,
 2. právo na rozvoj vlastnej individuality so zreteľom na zdravotný stav dieťaťa,
 3. právo na celostný rozvoj osobnosti dieťaťa, v súlade s jeho možnosťami a schopnosťami.

 

   Základná škola s materskou školou pri zdravotníckom zariadení patrí do siete špeciálneho školstva. Je najväčšou školou pri zdravotníckom zariadení v žilinskom kraji - pri Univerzitnej nemocnici v Martine. Ide o školu fluktuačného charakteru, v ktorej sa počet a zloženie žiakov dennodenne mení- podľa toho, aká je dĺžka hospitalizácie.

 

   Základné úlohy, ktoré  základná škola pri zdravotníckom zariadení plní sú :

 • zabezpečiť školopovinným deťom kontinuitu vo výchove a vyučovaní podľa ročníkovej príslušnosti v kmeňovej škole v takej miere, v akej to dovoľuje  ich zdravotný stav, čím škola umožňuje bezproblémovú adaptáciu chorého dieťaťa na pôvodný výchovno-vzdelávací proces
 • prostredníctvom špeciálno-pedagogickej činnosti prispievať k úspešnému priebehu liečby a doliečovania
 • napomáha rozvíjaniu sociálno-komunikačných funkcií prostredníctvom vytvárania vzťahov a podporu komunikácie medzi chorými deťmi, rodičmi, pedagógmi, zdravotníckym personálom v školskom prostredí
 • poskytuje kmeňovej škole informácie o zmenách v jeho školskej výkonnosti vplyvom choroby a následnej liečby vytváraním psychicko-emocionálnej podpory pomáha dieťaťu vyrovnať sa s napätím vyplývajúcim z choroby a jej následkov, čo podporuje urýchľovanie uzdravovacieho procesu a zabraňuje hospitalizmu (citová otupenosť, psychická depriváci
 • poskytuje poradenstvo rodičom, pedagógom z kmeňovej školy o možnostiach ďalšieho vzdelávania vzhľadom na zmenený zdravotný stav žiaka

Ideálom výchovy a vzdelávania by mal byť dobrý ( čestný, morálny, charakterný), múdry ( vzdelaný a tvorivý), aktívny ( samostatný, pracovitý, iniciatívny), šťastný ( vyrovnaný, zdravý) a zodpovedný ( v konaní voči sebe, ľuďom životnému prostrediu) človek.

                                                                                                                   ( Milénium, 2002)

 

 

2.       Charakteristika žiakov - špecifiká vzdelávania

    Školu navštevujú žiaci chorí a zdravotne oslabení, ktorí sú hospitalizovaní v UNM. Choré deti a  žiaci sa zapájajú do činností na základe ich aktuálneho zdravotného stavu.

     Chorýje jednotlivec v stave choroby, ktorá sa bežne definuje ako porucha rovnováhy organizmu s prostredím. Vznikajú pritom rozličné anatomické a funkčné zmeny v organizme.  

Zo špeciálnopedagogického hľadiska však nejde o chorého vôbec, ale o takého, ktorý pre svoju chorobu vyžaduje špeciálnu výchovno-vzdelávaciu starostlivosť.

Kategória chorých sa vnútorne diferencuje na viaceré skupiny, ktoré potom predstavujú špecifickú pedagogickú problematiku. Existuje rozsiahly počet chorôb dýchacieho, pohybového, nervového, srdcovocievneho, tráviaceho, vylučovacieho a pohlavného ústrojenstva, chorôb kožných, krvných, žliaz s vnútornou sekréciou, atď.

Mnohé choroby sa končia vyzdravením, niektoré však môžu zanechať následky v telesnej deformite, iné trvalo obmedzujú jednotlivca v istých oblastiach jeho života alebo ohrozujú jeho život. Táto skutočnosť sa odráža aj v špecifickosti ich výchovy a vzdelávania.

    Zdravotne oslabený je jednotlivec v stave rekonvalescencie alebo so zníženou odolnosťou voči chorobám, či tendenciou k recidivite choroby alebo jednotlivec s ohrozením zdravia v dôsledku vplyvu nevhodného prostredia, nevhodného životného režimu, nesprávnej výživy.

 

 Špecifiká výchovy a vzdelávania žiakov chorých a zdravotne oslabených

- Vzdelávanie žiakov chorých a zdravotne oslabených má individuálny charakter .

- Prioritou prístupu k chorému a zdravotne oslabenému žiakovi je dynamická  interakcia medzi špeciálnym pedagógom a žiakom. Základom tejto interakcie sú individuálne formy pedagogickej práce učiteľa so žiakom, využívanie špeciálnych učebných a kompenzačných pomôcok a osobitný a jedinečný prístup k žiakovi.

- Využívané formy, metódy a prostriedky práce sú podriadené zdravotnému stavu žiaka - pacienta.

- Žiak chorý a zdravotne oslabený je vzdelávaný individuálne na lôžku alebo v priestoroch na to určených.

- Výchovno-vzdelávací proces je možné realizovať zavedením blokového vyučovania, a to koncepčne uspôsobeného tak, aby boli  vytvorené podmienky zabezpečujúce alternatívnosť, samostatnosť, tvorivosť, rozvoj racionálneho myslenia v medziach  intelektových možností, zdravotného stavu, druhu a stupňa ochorenia žiakov v nemocnici.

Žiaci chorí a zdravotne oslabení môžu byť vzdelávaní:

a) v základných školách pri zdravotníckych zariadeniach,

b) v špeciálnych triedach pre žiakov chorých a zdravotne oslabených v základnej škole,

c) v triedach základnej školy spolu s inými žiakmi, t.j. v školskej integrácii (podľa § 94, ods. (1) zákona č. 245 Z. z).

 

Základná škola pri zdravotníckom zariadení (pri nemocnici s rôznymi oddeleniami) zabezpečuje pomocou osobitných výchovných a vzdelávacích metód, prostriedkov a foriem základné vzdelanie chorým a zdravotne oslabeným žiakom počas ich pobytu v zdravotníckom zariadení.

Žiak na hodinách jednotlivých predmetov nadväzuje na posledné učivo, ktoré prebral vo svojej kmeňovej škole, rozsah učiva sa prispôsobuje aktuálne zdravotnému stavu a momentálnym schopnostiam a možnostiam žiaka.

V základnej škole pri zdravotníckom zariadení – nemocnici sa vzdelávajú žiaci podľa troch variantov rámcových učebných plánov pre žiakov chorých a zdravotne oslabených:

- variant A – jedna vyučovacia hodina denne, t.j. 5 hodín týždenne,

- variant B – dve vyučovacie hodiny denne, t.j. 10 hodín týždenne,

- variant C – tri vyučovacie hodiny denne, t.j. 15 hodín týždenne,

 

Žiak po prijatí do zdravotníckeho zariadenia je zaradený do výchovno-vzdelávacieho procesu v základnej škole pri zdravotníckom zariadení na základe odporúčania ošetrujúceho lekára.

Žiak sa vzdeláva individuálne, podľa rámcového učebného plánu vyučovacieho variantu, ktorý schvaľuje riaditeľ školy (základný úväzok učiteľa je 23 vyučovacích hodín týždenne, zohľadňuje sa delenie predmetov podľa potreby na ročníky 1.- 4. a 5.- 9.). V základnej škole pri nemocnici sú žiaci spravidla vzdelávaní podľa rámcového učebného plánu – variant C. Ak si to zdravotný stav žiaka vyžaduje, vzdeláva sa podľa variantu B alebo variantu A.

 

           3.   Podmienky prijímania

Do základnej školy pri zdravotníckom zariadení je prijatý žiak chorý a zdravotne oslabený, ktorému je poskytovaná zdravotná starostlivosť na lôžkových oddeleniach a počas liečebného pobytu v príslušnom zdravotníckom zariadení, po súhlase ošetrujúceho lekára.

Zaradenie žiaka do vyučovacieho procesu je uvedené v zozname žiakov v triednej knihe, ktorý je podpísaný zodpovedným lekárom oddelenia (znenie zápisu: Súhlasím so zaradením  pacientov, uvedených v mennom zozname triednej knihy, do vyučovacieho procesu v ZŠ s MŠ  pri zdravotníckom zariadení – adresa školy. Podpis riaditeľa UNM).

 

4. Charakteristika pedagogického zboru

Personálne zabezpečenie : 

 • Základná škola – 3 špeciálne pedagogičky
 • Materská škola – 1 špeciálna pedagogička
 • Školský klub detí – 3 špeciálne pedagogičky
 • Ekonomický úsek- 1 pracovníčka

                                       

   Pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci:

      -     100% spĺňajú kvalifikačné požiadavky stanovené zákonom,

-          preukazujú odborné a pedagogicko-psychologické spôsobilosti, ktoré využívajú pri dennodennej pedagogickej komunikácii, motivácii žiakov, ich diagnostikovaní, hodnotení, pozitívnom riadení triedy -skupiny a udržaní neformálnej disciplíny,

-          riadia svoj sebarozvoj a celoživotné vzdelávanie v odbornej oblasti a osobnom raste,

-          sú ako súčasť kolektívu schopní vzájomnej efektívnej a ľudsky podporujúcej komunikácie, spolupráce, práce v tímoch a kooperatívneho riešenia problémov,

-          spolupracujú s rodičmi, kmeňovou školou, psychológom, sociálnym pracovníkom a zdravotníckym personálom.

 

   Vedúci pedagogický zamestnanec:

-          svojimi manažérskymi spôsobilosťami vytvára predpoklady pre fungujúce, motivované spolupracujúce spoločenstvo v škole s náročnou profesionálnou klímou a podporujúcim prostredím,

-          zaujíma sa o svoj odborný a osobnostný rast, ako aj všetkých členov kolektívu vzhľadom na ich osobný záujem a potreby školy

 

5. Dlhodobé projekty

   V rámci špecifických podmienok, v ktorých škola pôsobí, špeciálne pedagogičky  počas posledných rokov vypracovali a v praxi overili niekoľko zaujímavých projektov. Sú v nich zahrnuté také aktivity pre hospitalizované deti, v ktorých si nájde každé dieťa niečo pre seba - niečo také, čo mu pomôže zabudnúť na chorobu, bolesť, odlúčenie od rodiny.

Ø      Ergoterapia – cesta k zlepšeniu detskej tvorivosti a zručnosti

Ø      Arteterapiou k chorým deťom

Ø      Hrovou terapiou k zlepšeniu pobytu detí v nemocnici

Ø      Muzikoterapia ako liek

Ø      Biblio a muzikoterapia v nemocničnej škole

Ø      Kniha- priateľ nielen v chorobe

Ø      Tvorivé dielne v nemocnici

Ø      Hľadáme spolu čaro kníh

Ø      Audio kniha- cesta k alternatívnemu vnímaniu kníh

Ø      SME v škole ( so zameraním na: dopravnú výchovu, multikultúrnu výchovu, informatiku, rozvoj osobnosti, mediálnu výchovu, životné prostredie organizmov a človeka )

Ø      Dni výtvarnej fantázie v škole pri zdravotníckom zariadení

 

6. Spolupráca s  inými subjektmi              

 

   Subjekty úzkej spolupráce školy:

  *  rada školy, ktorá je zostavená v súlade so zákonom č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a vyhláškou č. 291/2004 Z.z. ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení.

   Na svojich zasadnutiach rada školy spravidla prerokováva „Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach“ v uplynulom školskom roku, návrh organizácie školy na nasledujúci školský rok, každoročne sa oboznamuje s návrhom rozpočtu školy na nasledujúci kalendárny rok, schvaľuje „Správu o hospodárení školy za uplynulý kalendárny rok“. Okrem toho sa do programu jednotlivých zasadnutí zaraďuje prerokovanie aktuálnych problémov školy,

* zriaďovateľ- Krajský školský úrad v Žiline,

* kmeňové školy,

* rodičia hospitalizovaných detí – dôveru rodičov sa snažíme získať v individuálnom poradenstve a upriamujeme ich pozornosť na pozitívne prejavy v správaní sa dieťaťa, získavame od nich informácie, ktoré nám pomáhajú voliť správny obsah činností pre dieťa, ktoré umožňujú rozvíjať individuálne záujmy, schopnosti

* zdravotnícky personál – každodenná spolupráca je orientovaná na hospitalizované dieťa, na obojstranné odovzdávanie si  potrebných informácií

 

Subjekty širšej spolupráce:

* Špeciálna základná škola v Martine - spolupráca prebieha v oblasti metodickej, kultúrno-spoločenskej (Vianočná, Mikulášska besiedka...)

* Pedagogická a sociálna akadémia v Turčianskych Tepliciach- organizovanie kultúrno- spoločenských popoludní pre hospitalizované deti ( Vianoce, MDD)

 * Združenie profesora Matulaya – pomoc pri materiálno technickom vybavení školy

* Občianske združenie Matka a dieťa Turca - zakúpenie nábytku, hračiek, kníh pre deti na jednotlivé oddelenia

* Podnikateľské subjekty - spolupráca v oblasti sponzorskej výpomoci, propagácia firiem ( výroba vianočný ch pozdravov..)

* Občianske združenie Osmijanko - otvorenie novej spoločenskej miestnosti pre deti a ich rodičov na detskom oddelení (8/5)

*Turčianska knižnica - v spolupráci s ktorou máme možnosť v pravidelných intervaloch zapožičiavať si CD,DVD nosiče, knihy a odbornú literatúru

*Občianske združenie Červené nosy - nezisková organizácia prinášala každú stredu prostredníctvom profesionálnych zdravotných klaunov dlhodobo hospitalizovaným deťom radosť, smiech a dobrú náladu až k ich postieľkam na všetky oddelenia UNM

* Reklamná agentúra OF COURSE - ktorá zastrešuje projekt CELÉ SLOVENSKO ČÍTA DEŤOM. V priestoroch oddelenia Kliniky detí a dorastu sme spoločne organizovali akciu- MESTO MARTIN ČÍTA DEŤOM, kde naši pedagógovia, lekári, Červené nosy čítali deťom zo svojich obľúbených kníh

 

7. Priestorové a materiálno-technické podmienky školy (ZŠ, MŠ, ŠKD)           

   Prostredie, v ktorom sa škola (aj materská škola a školský klub) nachádzajú - vychádza z podmienok a pravidelného režimu zdravotníckeho zariadenia- Univerzitnej nemocnice v Martine.

   Prostredie ako také môže vo veľkej miere ovplyvňovať osobnosť dieťaťa, uspokojovať jeho psychické, citové a telesné potreby, vplývať na pocit pohody, výkonnosť a únavu pri pohybe, hre a učení sa.  

   Činnosť prebieha podľa vypracovaného plánu a harmonogramu práce na jednotlivých oddeleniach a klinikách UNM: 8/4- oddelenie dojčiat a batoliat, 8/5- oddelenie detí a dorastu, 8/3- urológia, 8/2- očné, 3/2- ortopédia,3/1- úrazovka, 14- oddelenie detskej chirurgie a IMJ, JIS, 2-ORL, 12-detská psychiatria.

    Škola okrem svojho vybavenia využíva aj zariadenie a vybavenie miestností, ktoré patria jednotlivým oddeleniam nemocnice a platia na ne prísne bezpečnostné a hygienické normy.

    Prostredie spĺňa estetické kvality, ktoré pozitívne ovplyvňujú emocionálne cítenie detí. Je útulné, príjemné, harmonické, podnetné, bezpečné, hygienické, funkčné. Podnetné prostredie je vtedy, keď sa v ňom odrážajú každodenné pokroky, zmeny a novinky realizovaného programu. Špeciálni pedagógovia našej školy pri zdravotníckom zaradení neustále navodzujú priaznivú sociálno-emocionálnu atmosféru v triede, cieľavedome vytvárajú podnetné prostredie pre spontánne i zámerné učenie a súčasne inšpirujú choré a zdravotne oslabené deti k aktívnej pomoci pri tvorbe takéhoto prostredia.

   Materiálne vybavenie je základom vnútorného prostredia. Súčasťou materiálneho vybavenia sú aj pomôcky dostupné pre deti. Poskytujú deťom priame, bezprostredné zážitky, dávajú voľný priechod ich iniciatíve a podporujú a rozširujú ich vnútornú motiváciu. Vhodné materiálne vybavenie pozitívne ovplyvňuje choré a zdravotne oslabené dieťa.

   K štandardnému a nezastupiteľnému vybaveniu našej školy pri zdravotníckom zariadení patria hračky, špeciálnopedagogické pomôcky, kompenzačné a rehabilitačné pomôcky a prístroje používané na základe odporučenia zdravotníckeho personálu alebo odborného posúdenia špeciálneho pedagóga.

   Súčasťou materiálno-technického vybavenia školy je detská a odborná literatúra, špeciálno-pedagogické pomôcky, didaktická a audiovizuálna technika, notebooky, PC, televízory atď.

   Dostatočné vybavenie spotrebným materiálom na výtvarné, grafomotorické, pracovné činnosti je dobrým východiskom pre kvalitné plnenie školského vzdelávacieho programu.

   K štandardnému a nezastupiteľnému vybaveniu patria aj hračky a nábytok pre deti (stoly, stoličky a zariadenie triedy), ktorý rešpektuje antropometrické požiadavky (výška, veľkosť...).

 

8. Škola ako životný priestor

   Veľký dôraz kladieme na estetiku prostredia triedy, izieb, chodieb i zborovne, aby sa žiaci, pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci cítili čo najpríjemnejšie.

Estetizácia prostredia netradičným spôsobom, v ktorom sa dennodenne pohybujeme, zapájanie detí do týchto aktivít -to všetko prispieva nielen k zvýšeniu humánnosti školského prostredia, zlepšeniu psychosociálnej klímy na škole, ale má za dôsledok aj zmenu správania sa detí, ich kultivovanejšie vystupovanie, lepšie chápanie druhých.

   Snahou všetkých je, aby medzi žiakmi, pedagógmi, zamestnancami nemocnice a rodičmi vládla priateľská atmosféra vo všetkých vzťahových rovinách.

 

9. Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní

   Za vytvorenie bezpečných a hygienických podmienok na výchovu a vzdelávanie zodpovedá vedenie jednotlivých oddelení a kliník UNM v spolupráci s riaditeľkou školy.

   Za bezpečnosť a ochranu zdravia pri pracovných činnostiach zodpovedajú pedagogickí zamestnanci školy.

   Za dodržiavanie hygienických predpisov v priestoroch školy a ochranu zdravia detí zodpovedajú aj pracovníci UNM. 

   Pedagogickí zamestnanci sa v predpísaných intervaloch zúčastňujú školení o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o požiarnej ochrane, ktoré vykonáva autorizovaný bezpečnostný technik UNM.

   Škola je pri výchove a vzdelávaní, pri činnostiach priamo súvisiacich s výchovou a vzdelávaním a pri poskytovaní služieb povinná:

- prihliadať na základné fyziologické potreby detí,

- vytvárať podmienky na zdravý vývin detí a na predchádzanie sociálno-patologických javov,

- zaistiť bezpečnosť a ochranu zdravia detí,

- poskytnúť nevyhnutné informácie na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí,

- viesť evidenciu registrovaných školských úrazov detí, ku ktorým došlo počas výchovno-vzdelávacej činnosti alebo pri činnostiach organizovaných materskou školou.

   Problematika zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia je aj integrálnou súčasťou obsahu výchovy a vzdelávania. Deti sa prostredníctvom obsahu učia chrániť si svoje zdravie aj zdravie iných a riešiť na elementárnej úrovni situácie ohrozujúce zdravie.

   V záujme ochrany zdravia detí a zamestnancov budeme naďalej vytvárať podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní s dôrazom na  dodržiavanie „Práv dieťaťa“ a „Charty práv hospitalizovaného dieťaťa “.

 

 

II. Charakteristika školského vzdelávacieho programu

 

1. Pedagogický princíp školy – ciele výchovy a vzdelávania         

 

... Komukoľvek môžeš pomôcť, pomôž mu rád, i celému svetu!

 Už dávno sa hovorí, že slúžiť a pomáhať sú vlastnosti vznešených pováh...

                                                                                    Ján Amos Komenský

 

   Motto vzdelávacieho programu obsahuje hlavnú myšlienku, ktorú sme si zvolili pre výchovno – vzdelávaciu činnosť pre ďalšie roky. Prostredníctvom tejto myšlienky chceme objavovať a poznávať ríšu zdravia, plnú farieb, tónov, vôní, pokoja a zdravého spôsobu života. Základná škola je zameraná na vytvorenie optimálnych podmienok pre edukáciu chorých detí, na rozvoj kompetencií žiaka.

   Budeme podporovať osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno – emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíjať schopnosti a zručnosti, utvárať predpoklady na ďalšie vzdelávanie a pripravovať na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí.

   Vzdelávanie a výchova žiakov chorých a zdravotne oslabených má individuálny charakter .  

   Prioritou prístupu k chorému a zdravotne oslabenému žiakovi je dynamická  interakcia medzi špeciálnym pedagógom a žiakom. Základom tejto interakcie sú individuálne formy pedagogickej práce učiteľa so žiakom, využívanie špeciálnych učebných a kompenzačných pomôcok a osobitný a jedinečný prístup k žiakovi.

   Využívané formy, metódy a prostriedky práce v triede či na lôžku sú podriadené zdravotnému stavu žiaka - pacienta. Žiak chorý a zdravotne oslabený je vzdelávaný individuálne na lôžku alebo v priestoroch na to určených.

   Výchovno-vzdelávací proces je možné realizovať zavedením blokového vyučovania, a to koncepčne uspôsobeného tak, aby boli  vytvorené podmienky zabezpečujúce alternatívnosť, samostatnosť, tvorivosť, rozvoj racionálneho myslenia v medziach  intelektových možností, zdravotného stavu, druhu a stupňa ochorenia žiakov v nemocnici.

Dlhodobý cieľ:

1.       aby výchovno-vzdelávací proces prinášal chorým deťom  radosť a uspokojenie a možnosti sebarealizácie

2.       aby bola zabezpečená kontinuita vzdelávania žiaka základnej školy so vzdelávaním v kmeňovej škole

3.       aby vhodná edukačná činnosť pomáhala pri liečbe a uzdravovaní detí.

 

Cieľom nášho špeciálno-pedagogického pôsobenia bude snaha  o to, aby sme :

- zabezpečovali zážitkové učenie sa žiakov, ktoré v sebe nesie heuristické metódy a vo významnej miere aj vynikajúce terapeutické výsledky
- podieľali sa na možnostiach sebarealizácie žiakov- orientovať ich na činnosti, ktoré budú môcť vykonávať aj napriek svojmu ochoreniu, či handicapu
- vychovávali žiakov, ktorí dokážu slušne vyjadriť a zdôvodniť svoje názory, vystupovať sebaisto, uplatňovať svoje poznatky, vedomosti a skúsenosti v reálnom živote
- vytvárali v škole prostredie ponuky vzdelávacích príležitostí pre všetkých žiakov, využívali pri tom vhodné kompenzačné pomôcky

- formovali u žiakov tvorivý životný štýl, vnútornú motiváciu, emocionálnu inteligenciu a hodnotovú orientáciu

- rozvíjali počítačovú gramotnosť žiakov a poukazovali na význam informačných technológií, ktoré im umožnia získať základné komunikačné zručnosti, rozvíjali ich a týmto spôsobom zvyšovali možnosť komunikácie so svojimi kamarátmi, školou a získavali aj lepšie uplatnenie na trhu práce
- od klasických metód k motivačným, zážitkovým, heuristickým a problémovým metódam
- odpútavali pozornosť detí od choroby vhodnou pedagogickou činnosťou a rozvíjaním aktivít v čase mimo vyučovania, napomáhali k ich úspešnému uzdravovaniu

- vytvorili  dobrý tím v triede resp. pri individuálnej práci s pedagógmi, vytvorili dobrú klímu  na pracovisku

- od začiatku učili žiakov ako sa majú učiť, ako získať dobrý učebný štýl

- viedli ich k uvedomeniu a poznaniu svojich silných a slabých stránok

- viedli ich k riešeniu problémov a učiť ich , ako problémy riešiť

- viedli žiakov k tvorivému a kritickému mysleniu

- učili  ich tímovo pracovať

- vzájomne sa rešpektovať

- viedli ich k zodpovednosti a samostatnosti

- dali každému žiakovi príležitosť byť úspešným

- individuálne pristupovali k žiakom so špeciálnymi výchovno vzdelávacími potrebami.

 

Prostriedky a formy realizácie:

* Využívaním nových inovatívnych metód.

* Tvorbou projektov, portfólií.

* Využívaním práce v skupinách.

* Reflexiou – premýšľaním, rozjímaním, uvažovaním.

 

Hodnoty školy :

            1. Tolerancia

2. Tímová práca

3. Pozitívna motivácia

4. Otvorená komunikácia

5. Ľudskosť

 

2.  Zameranie školy a stupeň vzdelania    

Vo výchove a vzdelávaní škola preferuje procesy potrebné na zmenu tradičnej školy  na tvorivo humanistickú.

Popri vzdelávaní našich detí a žiakov medzi najdôležitejšie priority patrí:

- formovať u žiakov tvorivý životný štýl, vnútornú motiváciu, emocionálnu inteligenciu a hodnotovú orientáciu

- odpútavať pozornosť detí od choroby vhodnou pedagogickou činnosťou a rozvíjaním aktivít v čase mimo vyučovania, napomáhať k ich úspešnému uzdravovaniu

- viesť žiakov z rómskeho a znevýhodneného prostredia k osvojovanie základných hygienických návykov, pracovných zručností a utvárať v nich vedomie vlastnej identit

- rozvíjať pochopenie, úctu a toleranciu k ľuďom, vedieť správne komunikovať,spolupracovať, deliť sa, osvojiť si prosociálne správanie                             

- rozvíjať u detí vlastnú osobnosť, samostatný úsudok, poznať seba samého svoju hodnotu

- podieľať sa na spolupráci s kmeňovými školami hospitalizovaných žiakov                                                                                                                       - vytvárať poradenské centrum pre rodičov hospitalizovaných detí

 Dosiahnutý stupeň vzdelania bude priznaný žiakom ich kmeňovými školami. Základná škola pri zdravotníckom zariadení nevydáva doklad o získanom vzdelaní  (vysvedčenie).

 

 

3.       Profil absolventa

Stupeň vzdelania- ISCED 1

 

Charakteristika absolventa primárneho vzdelania

Absolvent 1. stupňa ZŠ by mal byť schopný starať sa  o svoje fyzické i psychické zdravie,  byť schopný vytvárať dobré medziľudské vzťahy, byť schopný hodnotiť svoju úlohu v škole, v rodine a v spoločnosti, vedieť uzatvárať kompromisy, byť schopný vyhľadávať, hodnotiť a využívať pri učení rôzne zdroje informácií, osvojiť si metódy štúdia a práce s informáciami, mať schopnosť vnímať umenie, snažiť sa porozumieť mu a chrániť umelecké prejavy, spoznávať a šíriť tradičnú ľudovú kultúru, byť si vedomý svojich kvalít.

 

            Kompetencie absolventa primárneho vzdelania 

 

Absolvent primárneho vzdelania má osvojené tieto kľúčové spôsobilosti:

a)       sociálne komunikačné spôsobilosti

-          vyjadruje sa súvisle, výstižne a kultivovane písomnou aj ústnou formou primeranou primárnemu stupňu vzdelávania

-          dokáže určitý čas sústredene načúvať, náležite reagovať, používať vhodné argumentu a vyjadriť svoj názor

-          uplatňuje ústretovú komunikáciu pre vytváranie dobrých vzťahov so spolužiakmi, učiteľmi, rodičmi a s ďalšími ľuďmi, s ktorými prichádza do kontaktu

-          rozumie rôznym typom doterajších textov a bežne používaným prejavom verbálnej komunikácie a dokáže na ne adekvátne reagovať

-          na základnej úrovni využíva technické prostriedky medziosobnej komunikácie

-          rešpektuje kultúrnu rozmanitosť a preukazuje záujem o primeranú formu medzikultúrnej komunikácie

-          v cudzích jazykoch je schopný na primeranej úrovni porozumieť hovorenému textu, uplatniť sa v osobnej konverzácii, týkajúce sa bežných životných situácií

b)       spôsobilosť v oblasti matematického a prírodovedného myslenia

-          používať základné matematické myslenie na riešenie rôznych praktických problémov v každodenných situáciách a schopnosť (na rôznych úrovniach) používať základné matematické modely logického a priestorového myslenia a prezentácie (vzorce, modely)

-          rozvíja si schopnosť objavovať, pýtať sa a hľadať odpovede, ktoré vedú k systematizácii poznatkov, k riešeniu problémov

c)       spôsobilosť v oblasti informačnej a komunikačnej technológie

-          žiak vie používať vybrané informačné a komunikačné technológie pri vyučovaní a učení sa

-          ovláda základy potrebných počítačových aplikácií, vie používať kreslenie a písanie na počítači

-          dokáže komunikovať pomocou elektronických médií

-          uvedomuje si rozdiel medzi reálnym a virtuálnym svetom

-          rozumie príležitostiam a možným rizikám, ktoré sú spojené s využívaním internetu a mobilných telefónov

d)       spôsobilosť učiť sa učiť

-          získava schopnosť sebareflexie pri poznávaní svojich myšlienkových postupov,

-          na základe poskytovaných možností uplatňuje základy rôznych techník učenia sa a efektívne si osvojuje poznatky a študijné návyky

-          vyberá a hodnotí získané informácie , spracováva ich a využíva vo svojom učení a v iných činnostiach

-          zlepšuje svoju vytrvalosť a iniciatívu, hodnotí svoj pokrok, akceptuje spätnú väzbu a uvedomuje si svoje rozvojové možnosti

e)       spôsobilosť riešiť problémy

-          vníma a sleduje problémové situácie v škole a vo svojom najbližšom okolí, vie rozoznať ozajstný problém premýšľa o jeho príčinách a navrhne riešenie podľa svojich vedomostí a skúseností z danej oblasti

-          pri riešení problémov hľadá a využíva rôzne informácie, skúša viaceré možnosti riešenia problému, overuje správnosť riešenia a osvedčené postupy aplikuje pri podobných alebo nových problémoch

-          pokúša sa problémy a konflikty vo vzťahoch riešiť primeraným (chápavým a spolupracujúcim) spôsobom

f)         osobné, sociálne a občianske spôsobilosti

-          vytvára si pozitívny sebaobraz, ktorý podporuje žiacku sebadôveru a sebarozvoj,

-          uvedomuje si vlastné potreby a aktívne využíva svoje možnosti,

-          uvedomuje si svoje silné a slabé stránky ako svoje rozvojové možnosti,

-          sústreďuje sa na kvalitu a vhodnosť svojho výberu voľných činností, aktívne si chráni svoje fyzické a duševné zdravie

-          kontroluje vlastné konanie (vrátane násilných a sebazničujúcich modelov konania) a vie odhadnúť dôsledky svojich rozhodnutí a činov

-          uvedomuje si svoje práva a povinnosti a aktívne ich realizuje

-          účinne spolupracuje v skupine, podieľa sa na vytváraní triednych a celoškolských pravidiel, je zodpovedný a dodržiava dohody

-          ochotne prijíma nové nápady, prípadne sám prichádza s novými nápadmi a postupmi, diskutuje o nich , prispieva k spoločnej práci

-          podieľa sa na vytváraní podporujúcej a motivujúcej sociálno-emočnej klímy v triede a dobrých medziľudský h vzťahov

g)       spôsobilosť vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry

-          dokáže sa vyjadrovať na úrovni základnej kultúrnej gramotnosti prostredníctvom umeleckých a iných vyjadrovacích prostriedkov

-          dokáže pomenovať druhy umenia a ich hlavné nástroje a vyjadrovacie prostriedky (na úrovni primárneho vzdelávania)

-          uvedomuje si význam umenia a kultúrnej komunikácie vo svojom živote

-          cení si a rešpektuje kultúrno-historické dedičstvo a ľudové tradície

-          rešpektuje vkus iných ľudí a primerane veku dokáže vyjadriť svoj názor a kusový postoj

-          pozná základné pravidlá, normy a zvyky súvisiace s úpravou zovňajšku človeka

-          pozná pravidlá spoločenského kontaktu (etiketu)

-          správa sa kultúrne, kultivovane, primerane okolnostiam, situáciám, sociálnym pozíciám

-          je tolerantný a empatický k prejavom iných kultúr

 

 

       Profil absolventa

Stupeň vzdelania - ISCED 2

 

Charakteristika absolventa nižšieho sekundárneho vzdelania

 

Absolvent našej školy by mal byť schopný starať sa o svoje fyzické i psychické zdravie, byť schopný vytvárať kvalitné medziľudské vzťahy, byť schopný hodnotiť svoju úlohu v škole, v rodine a v spoločnosti, vedieť uzatvárať kompromisy, byť schopný vyhľadávať, hodnotiť a využívať pri učení rôzne zdroje informácií, osvojiť si metódy štúdia a práce s informáciami,  dobre ovládať slovenský jazyk a sám sa starať o kultúru svojho písomného a ústneho vyjadrovania, ovládať dva svetové jazyky, mať schopnosť vnímať umenie, snažiť sa porozumieť mu a chrániť umelecké prejavy, spoznávať a šíriť ľudovú kultúru, mať schopnosť vnímať dejiny vlastného národa vo vzájomnom prepojení s vedomosťami zo všeobecných dejín, poznať metódy prírodných vied a diskutovať o prírodovedných otázkach, mať schopnosť presadzovať ekologické prístupy pri riešení problémov, byť si vedomý svojich kvalít, byť pripravený uplatniť sa v zamestnaní a byť zodpovedný za svoj život.

 

 

         Kompetencie absolventa nižšieho sekundárneho vzdelania

 

Absolvent nižšieho sekundárneho vzdelania má osvojené tieto kľúčové spôsobilosti:

 

a)       spôsobilosti k celoživotnému učeniu sa

-          je schopný využívať osvedčené stratégie učenia sa pričom si uvedomuje svoje silné a slabé stránky

-          dokáže uplatniť získané znalosti a spôsobilosti v rozličných (pracovných a mimopracovných) životných situáciách

-          dosiahol základnú úroveň motivácie k celoživotnému učeniu sa

b)      sociálne komunikačné spôsobilosti

-          dokáže využívať všetky dostupné formy sociálnej komunikácie

-          ovláda slovnú zásobu v primeranej škále sociálnych a kultúrnych súvislostí v zvolených cudzích jazykoch tak, že je schopný na primeranej úrovni rozumieť hovorenému slovu, dokáže sa uplatniť v osobnej konverzácii, porozumieť textom a tiež tvoriť texty,

-          uplatňuje komunikáciu smerujúcu k vytváraniu dobrých vzťahov so spolužiakmi, učiteľmi, rodičmi a s ďalšími ľuďmi, s ktorými prichádza do kontaktu,

-          rešpektuje kultúrnu rozmanitosť a uplatňuje primeranú formu medzikultúrnej komunikácie

c)       spôsobilosť riešiť problémy

-          má osvojené schopnosti a vedomosti na riešenie problémov s využitím znalostí a schopností získaných v rámci základného vzdelania, uplatňuje základné logické operácie, dokáže uplatňovať vedný prístup pri riešení bežných problémov,

-          je schopný vidieť veci problémovo, kriticky myslieť pri hľadaní riešenia, obhájiť si svoje rozhodnutie, je si vedomý svojej zodpovednosti za riešenie problémov a užitočnosti poučenia sa z vlastných chýb a chýb iných

d)   spôsobilosti občianske

-          chápe význam a podstatu legislatívnych zákonov a spoločenských noriem, je si vedomá svojich práv a povinností v škole i mimo nej, rešpektuje práva ostatných ľudí, pozná a váži si naše kultúrno-historické tradície a dedičstvo, zaujíma sa o ekonomický život v spoločnosti, ovláda základné ekonomické pojmy, pozná úlohu peňazí v živote spoločnosti i svoje spotrebiteľské práva,

-          chápe základné ekologické a environmentálne súvislosti a rozhoduje sa v záujme ochrany zdravia jednotlivca i spoločnosti,

-          je pripravený zaujímať sa o dianie a riešenie problémov v spoločnosti

e)   spôsobilosti sociálne a personálne

-          dokáže spolupracovať v skupine a akceptuje pravidlá v tíme, chápe a dokáže prebrať svoju zodpovednosť a spoluzodpovednosť za výsledky spoločnej práce,

-          dokáže sa primerane zapojiť do diskusie, pričom rešpektuje aj iné názory, chápe význam vzájomnej ohľaduplnosti,

-          dokáže zvládať svoje vlastné pocity, chápe ich podstatu, vie do určitej miery regulovať svoje správanie,

-          uvedomuje si svoj skutočný potenciál, osobné kvality a v súlade s tým si projektuje svoj  osobný rozvoj a osobné ciele

f)    spôsobilosti vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry

-          dokáže pomenovať a orientovať sa v umeleckých druhoch a štýloch, používať ich hlavné vyjadrovacie prostriedky, cení si a rešpektuje rôzne  prejavy umenia,

-          vie oceniť interkultúrne dedičstvo a historické tradície,

-          pozná pravidlá spoločenského kontaktu (etiketu),

-          správa sa kultivovane, primerane okolnostiam a situáciám

g)   spôsobilosť uplatňovať základy matematického myslenia a základné schopnosti poznávať v oblasti vedy a techniky

-          rozvíja a používa matematické myslenie na riešenie rôznych praktických problémov v každodenných situáciách a schopnosť  (na rôznych úrovniach) používať matematické modely logického a priestorového myslenia a prezentácie (vzorce, modely, štatistika, diagramy, grafy, tabuľky),

-          má základy prírodovednej gramotnosti, ktoré mu umožnia používať postup uplatňovaný vo vede na primeranej úrovni

h)   digitálna spôsobilosť

-          rozvíja spôsobilosti založené na základných zručnostiach v oblasti IKT,

-          používa základné postupy pri práci s textom a jednoduchou prezentáciou,

-          vytvára jednoduché tabuľky a grafy,

-          využíva zručnosti pri kreslení v grafickom prostredí a spracovávaní grafických informácií,

-          rozumie nahrávaniu a prehrávaniu zvukov

-          prostredníctvom didaktických hier, edukačných prostredí a encyklopédií využíva IKT v iných premetoch

i)    spôsobilosti smerujúce k iniciatívnosti a podnikavosti

-          navrhuje nové úlohy, nové riešenia, vyhľadáva riešenia úloh v nových projektoch,

-          je schopný plánovať a riadiť prácu

 

 

    4.  Pedagogické stratégie

          Program predstavuje pedagogický prístup orientovaný na potreby, záujmy a osobnosť dieťa, podporu jeho individuality, zdôrazňuje individuálny prístup ku každému chorému dieťaťu a partnerstvo školy, rodiny a zdravotníckeho zariadenia v oblasti výchovy a vzdelávania.

 Presadzuje humanistické a demokratické princípy vo vzdelávaní.

 Východiskom je eliminácia dominancie učiteľa vo výchovno-vzdelávacom procese, učiteľ je partnerom, priateľom i radcom pri získavaní a smerovaní vo vzdelávaní.

 

Výchovné a vzdelávacie stratégie vychádzajú aj z kľúčových kompetencií daných ŠVP.

 

Úroveň kľúčových kompetencií získaných na primárnom stupni vzdelávania predstavuje základný kameň a „odrazový mostík“ pre ďalšie vzdelávanie, učenie na nižšom stupni vzdelávania a orientáciu žiakov v bežnom živote. V tomto duchu rozvíjame u žiakov jednotlivé kompetencie vedúce k získavaniu jednotlivých kľúčových kompetencií:

Konkretizácia uplatňovania pedagogických stratégií a výchovno-vzdelávacích kompetencii na podmienky základnej školy s materskou školou pri zdravotníckom zariadení:

 

Kompetencie sociálne  a personálne

 

 • informujeme žiakov o rôznych charitatívnych projektoch – Deň narcisov, Modrý gombík, Biela pastelka, Dobrý anjel a pod.
 • zapájame verejnosť do života školy / finančná pomoc- sponzorstvo /,
 • žiakov vedieme k tomu, aby  sa spolupodieľali na vytváraní pravidiel školy a triedy / školský poriadok/,
 • umožňujeme všetkým žiakom, aby sa adekvátne uplatnili podľa svojich individuálnych schopností /využívame pomoc psychológa, ošetrujúceho lekára /,
 • priebežne hodnotíme a motivujeme všetkých žiakov / slovné hodnotenie /,
 • prezentujeme výsledky prác žiakov / výtvarné a literárne súťaže, Slnko v duši, lekárske kongresy.../,
 • prosociálne cítenie tvoríme aj formou pomoci starších žiakov mladším
 • umožňujeme žiakom prístup k rôznym druhom informácií / školská knižnica, internet /
 •  v dramatickej výchove- dramatizáciou rozprávok a scénok môžu vyjadriť žiaci svoje názory a pocity,
 • vedieme žiakov k sebahodnoteniu najmä v tom, aby dokázali odhadnúť dôsledky svojho správania a konania, podľa toho ich korigovať a uplatňovať prospešné zmeny vo vzťahoch k spolužiakom, učiteľom i osobám vo svojom okolí,

 

Komunikačné kompetencie

Vedieme žiakov, aby

·        sa na kmeňových školách zapájali do súťaží, ktoré ich učia zručnostiam vo verbálnej komunikácii ako je Šaliansky Maťko, Rozprávkové vretienko, Hviezdoslavov Kubín, Olympiády v SJ, CJ, G, CH, Bi a pod.,

·        pracovali s rôznymi druhmi informácií a preto na vyučovacích hodinách zaraďujeme úlohy, pri ktorých žiaci používajú knihy, slovníky, časopisy, referáty,

·        využívali školskú knižnicu i iné dostupné knižnice,

·        prezentovali svoju prácu a nadanie v školskom časopise na kmeňových školách, školskom rozhlasovom vysielaní, v kultúrnych vystúpeniach v škole i na verejnosti,

V rámci plnenia tejto úlohy

 • vytvárame podmienky a podporujeme žiakov, aby sa zúčastňovali na súťažiach i besedách organizovaných našou, ale i kmeňovou školou,

 

Kompetencie riešiť problémy 

·        umožňujeme žiakom  prístup na internet

·        žiaci môžu navštevovať školskú knižnicu

·        učíme žiakov rozpoznať a pomenovať problém a vzápätí ho riešiť

·        motivujeme žiakov zadávaním problémových úloh

o   aby žiaci na základe samoštúdia dospeli  k istým záverom

o   aby hľadali riešenie a formou diskusií sa učili formulovať svoj názor, zamerali sa na podstatu veci a vyšpecifikovali  závažnosť problému

o   aby využívali medzipredmetové vzťahy prostredníctvom integrovaného  tematického vyučovania  / Deň EURA, Deň Zeme, Voda pre  život.... a pod./

o   aby svoje problémy a konflikty riešili konštruktívne a kooperatívne s pomocou pedagógov

o    aby  navrhli spôsoby riešenia v problémových  vzťahoch v rámci triedy.

 

Kompetencie k celoživotnému učeniu sa

     Pri práci používame rôzne metódy učenia / projekty, skupinovú prácu, výučbové programy v školskej počítačovej sieti/ a vedieme žiakov  :

 • využívať informačné zdroje  / internet, encyklopédie, slovníky, časopisy a pod./ na triedenie informácií, na analýzu a syntézu  všeobecných záverov,  na získanie schopnosti porovnávaním kriticky triediť tieto informačné zdroje a ich obsah, tvorivo ich vedieť spracovať a prakticky využívať,
 • používať brainstorming,
 • prepájať získané poznatky na základe názornosti a problémových úloh
 • motivovať žiakov, aby sa zúčastňovali rôznych súťaží a olympiád podľa záujmu a stupňa spôsobilosti / OSj, MO, FO, BiO, OCJ, Spevácke súťaže  , Envirootázniky, športové súťaže/,
 • uvedomovať si vlastné silné stránky, vedieť s nimi vhodne pracovať, uvedomovať si  aj slabé stránky a snažiť sa ich vhodným spôsobom minimalizovať,
 • dokázať sebakriticky zhodnotiť vynaložené úsilie, prijať spätnú väzbu a uvedomovať si vlastný pokrok v predmete a ďalší rozvoj možností,

Zároveň pre žiakov

 • vytvárame prostredie podnetné pre experiment, improvizáciu,
 • pripravujeme ich  na celoplošné porovnávacie testovanie vedomostí a spôsobilostí žiakov ZŠ,
 • určujeme jasné kritéria hodnotenia a na ich základe vedieme žiakov k sebahodnoteniu i hodnoteniu výkonu spolužiakov.

 

Kompetencie matematického myslenia a schopnosti poznávať oblasť vedy a techniky

Učíme žiakov aby :

 • informácie získané na hodinách matematiky prostredníctvom   motivačnej časti hodiny vedeli používať na riešenie praktických problémov v každodenných a životne dôležitých situáciách,
 • na základe zadaného textu zvládli úlohu vyjadriť grafom, modelom, štatistikou, tabuľkou, diagramom,
 • základy prírodovednej gramotnosti využívali na riešenie zadaných problémových úloh a projektov,
 • motivujeme, aby sa na kmeňových školách zapájali sa do talentových súťaží Klokan, MAKS, Pytagoriáda, MO, BiO a pod.

 

Kompetencie v oblasti informačných a komunikačných technológií

     Prostredníctvom všetkých vyučovacích predmetov vedieme žiakov  

·        vyhľadávať, analyzovať a účelne využívať informácie z rôznych zdrojov, ktoré potom používajú pri vzdelávaní a samoštúdiu,

·        používať počítačovú gramotnosť v rôznych predmetoch,

·        naučiť sa prehrávať a nahrávať zvuky a videá,

·        používať informačnú technológiu s mierou, poznajúc aj neblahé následky týchto technológií.

 

Kompetencie občianske

Naším cieľom je naplnenie základných hodnôt „ Rešpekt- tolerancia – pravidlá – tradícia“. Na ich získanie a rozvoj vedieme žiakov

 • prostredníctvom diskusií prezentovať svoju predstavu o živote, o škole a reálnymi požiadavkami modelovať svet v malom,
 • organizovať a podieľať sa na charitatívnych akciách organizovaných kmeňovými školami,
 • aktívne sa zúčastňovať na kmeňových školách  zberu papiera a iných materiálov, a tým v nich rozvíjame pozitívny postoj k životnému prostrediu,
 • uplatňovať svoje práva a povinnosti vyplývajúce zo školského poriadku, zároveň dodržiavať školské pravidlá a normy,
 • vzájomne si pomáhať, rešpektovať spolužiakov a tolerovať ich v duchu zásady „ Nebime sa – rozprávajme sa spolu“,
 • pochopiť neprijateľnosť a škodlivosť všetkých druhov návykových látok, sebapoškodzovania, týrania a šikanovania  ostatných žiakov, jedincov ale i živočíchov prostredníctvom besied a vhodnej učebnej látky,
 • tolerovať a pomáhať spolužiakom so špeciálnymi potrebami, inej rasy, iného náboženstva , inej kultúry.

 

Kompetencie pracovné a kompetencie obsahujúcej prvky podnikania

Podporujeme tvorivú manuálnu činnosť žiakov a učíme ich

 • vážiť si prácu druhých
 • vyrábať upomienkové predmety na rôzne príležitosti – Deň matiek, mikulášska a vianočná besiedka, Veľká noc a pod.,
 • podieľať sa na úprave vnútorného i vonkajšieho prostredia triedy, každého oddelenia nemocnice/ nástenky, starostlivosť o výzdobu /,

 

           5.  Zabezpečenie výučby pre žiakov so špeciálnymi potrebami

Žiaci našej školy sú žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, takže celý náš edukačný proces je zameraný na potreby týchto žiakov.

 

Pedagogické zásady práce so žiakmi so ŠVVP :

* Rešpektovanie zvláštností a možností žiaka s prihliadnutím na typ ochorenia

* Informovanosť všetkých pedagógov o probléme žiaka s dôrazom na mlčanlivosť o informáciách zistených pri výkone povolania.

* Oboznámenie všetkých pedagógov so spôsobmi vzdelávania, hodnotenia žiaka a možnosťami úľav.

* Skoré poskytnutie špeciálnej pomoci.

* Vytváranie optimálneho pracovného prostredia, priateľskej atmosféry.

* Zabezpečenie kompenzačných a didaktických pomôcok.

* Využívanie špeciálnych metód a foriem práce  

* Dodržiavanie zásady všestrannosti (dieťa musí mať možnosť kompenzovať svoje znevýhodnenie inými činnosťami, v ktorých je úspešnejšie).

* Dodržiavanie zásady sústavnosti.

* Stanovenie si reálnych cieľov, postupné zvyšovanie nárokov.

* Podporovanie snahy žiaka, aj pri najmenšom zlepšení výkonu udeľovať pochvaly, nedostatky neporovnávať s ostatnými.

* Zaraďovanie častých prestávok, striedanie pracovného tempa a pracovných činností .

 

6.  Začlenenie prierezových tém

Prierezové témy:

Osobnostný a sociálny rozvoj

Prierezová oblasť rozvíja ľudský potenciál, poskytuje žiakom základy pre plnohodnotný a zodpovedný život. Znamená to nielen študijný rozvoj žiakov, ale aj rozvíjanie osobných a sociálnych spôsobilostí, ktoré spätne akademický rozvoj podporujú. Osobnostný a sociálny rozvoj zabezpečíme aj protidrogovou prevenciou, kde budeme žiakov viesť, aby si už od primárneho vzdelávania rozvíjal seba reflexiu, spoznával sám seba, svoje dobré ale aj slabé stránky, rozvíjal si sebaúctu, sebadôveru a s tým spojené prevzatie zodpovednosti za svoje konanie, osobný život a sebavzdelávanie. V tejto súvislosti je potrebné aby sa naučil uplatňovať svoje práva, ale aj rešpektovať názory, potreby a práva ostatných, získaval a udržal si osobnú integritu, pestoval kvalitné medziľudské vzťahy. Taktiež budeme rozvíjať schopnosti uplatňovať prevenciu sociálno-patologických javov- šikanovanie, agresivita, užívanie návykových látok. Téma zaradená do všetkých vyučovacích programov.

 

Environmentálna výchova

Prierezová téma, ktorá sa prelína všetkými vyučovacími predmetmi. Cieľom je prispieť k rozvoju osobnosti žiaka tak, že nadobudne schopnosť chápať, analyzovať, a hodnotiť vzťahy medzi človekom a jeho životným prostredím vo svojom okolí, pričom zároveň chápe potrebu ochrany životného prostredia na celom svete. Dôležité je, aby žiaci získali vedomosti ale aj zručnosti, ktorými môžu pomáhať životnému prostrediu jednoduchými činnosťami, ktoré sú im primerané a vhodné- chrániť rastliny, zvieratá, mať kladný vzťah k domácim zvieratám ale aj zvieratám v prírode, starať sa o svoje okolie a pod.  

 

Mediálna výchova

Už aj najmenší žiaci sú vystavení vplyvom médií- nielen elektronických ale aj tlačených- rôznych časopisov. Výchovu budeme rozvíjať pri práci s detskými časopismi, na jazykovedných hodinách- tvorba básní, slohových prác... Žiaci budú získavať informácie prostredníctvom IKT- televízia, PC, časopisy, encyklopédie. Pri práci s internetom budú rozlišovať a pomenovávať rozdiely medzi reklamou a správou, zoznámia sa s príkladmi ovplyvňovania spoločnosti i jednotlivcov médiami. Na hodinách budú získavať informácie  o hudobných, výtvarných literárnych dielach, umelcoch, spisovateľoch. Naučia sa vyjadrovať vlastné názory k umeniu, hodnotiť ho.

 

Multikultúrna výchova

Témy( napr. ľudové tradície naše, ale aj iných národov a národností, ich kultúra, zvyky)  začleníme do humanitných a spoločenskovedných predmetov, prírodovedných predmetoch či pri výučbe materinského i cudzích jazykov.

 

Dopravná výchova

Úlohou výchovy k bezpečnosti v cestnej premávke v škole je postupne pripraviť deti na samostatný pohyb v cestnej premávke ako chodcov, cyklistov a budúcich vodičov motorových vozidiel. Dopravnú výchovu budeme realizovať na hodinách Prírodovedy, Vlastivedy, Matematiky, Výtvarnej výchovy a pod.

 

Ochrana života a zdravia

Ochrana života a zdravia sa v základných školách realizuje prostredníctvom učebných predmetov štátneho vzdelávacieho programu a samostatných organizačných foriem vyučovania – didaktických hier. Do vyučovacieho procesu budeme zaraďovať medzinárodné a svetové dni zamerané na ochranu života a zdravia, napr.: Deň mlieka, zapojíme sa do Dňa narcisov, budeme dodržiavať pitný režim, zameriame sa aj na dodržiavanie hygienických návykov, úpravu prostredia interiéru školy- teda prostredia na jednotlivých oddeleniach a klinikách . Na hodinách prírodovedy sa oboznámia aj s poslaním iných zdravotníckych zariadení ( kúpele, rehabilitačné sanatóriá), poskytovaní prvej pomoci, chorobami - budú tvoriť referáty o niektorých nebezpečných ochoreniach Prostredníctvom prírodovedy a vlastivedy sa oboznámia o priemysle v našej krajine, o priemyselných a ekologických haváriách,, terorizme, živelných pohromách a prírodných katastrofách

 

Tvorba projektu a prezentačných zručností

V ročníkoch primárneho vzdelávania prebieha v rámci jednotlivých predmetov prípravou projektov. Cieľom je rozvíjať u žiakov schopnosť komunikovať, argumentovať, používať informácie a pracovať s nimi, riešiť problémy, poznávať sám seba a svoje schopnosti.

 

Prierezové témy sú začlenené do predmetov podľa svojho obsahu a uvedené sú v učebných osnovách jednotlivých predmetov.

 

 

III. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia

 

Vnútorný systém hodnotenia kvality zameriame na 3 oblasti:

 

1. Hodnotenie žiakov

2. Hodnotenie pedagogických zamestnancov

3. Hodnotenie školy

 

1.       Hodnotenie vzdelávacích výsledkov práce žiakov

 

Cieľom hodnotenia výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov v škole je poskytnúť žiakovi a jeho rodičom spätnú väzbu o tom, ako žiak zvládol danú problematiku, v čom má nedostatky, kde má rezervy, aké sú jeho pokroky.

Pri hodnotení a klasifikácii výsledkov žiakov budeme vychádzať z Metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu, budeme dodržiavať  § 55 Zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Pri hodnotení učebných výsledkov žiakov sa bude brať do úvahy možný vplyv  choroby  žiaka na jeho školský výkon.

Budeme používať tieto postupy : 1. verbálnu formu kontroly

                                          2.  písomnú formu kontroly

                           3.  forma samostatnej práce žiaka

Každé hodnotenie uskutočňujeme, predovšetkým preto, aby sme žiakov stimulovali k práci, k jej zlepšeniu, a to tak zo stránky kvantitatívnej, ako aj zo stránky kvalitatívnej. Aby sme žiakov skutočne aktivizovali a motivovali do ďalšieho učenia ,budeme dodržiavať nasledovné zásady pri hodnotení:

 - pri hodnotení pristupujeme k žiakom individuálne,

- pri hodnotení učebných výsledkov žiakov berieme do úvahy možný vplyv choroby a následkov liečby žiaka na jeho školský výkon,

- stanovíme si kritériá hodnotenia, žiakom povieme, za čo môžu byť odmenení a za čo kritizovaní,

- hodnotíme bezprostredne každý výkon, reakciu,… žiaka, aby pochvala a kritika mali pozitívny  účinok,

- hodnotíme slovne, známkou, ale i pomocou symbolov, privilégií,  sociálnych odmien - potlesk, podanie ruky...,

- hodnotenia známkou alebo bodmi neustále dopĺňame slovným hodnotením, ktoré si lepšie všíma vstup – priebeh činnosti – výstup, výsledok a podmienky, za ktorých ho žiak dosiahne,

- odmeny, pochvaly,… stupňujeme podľa miery procesu, výkonu, podmienok. Učiteľ si podrobne všíma, ako hodnotenie pôsobí na žiaka, aby mal spätnú väzbu o prežívaní dieťaťa,

- pri hodnotení nepoužívame výsmech, iróniu, sarkazmus, zahanbovanie žiaka– negatívne hodnotenie.

- upozorníme na chybu, ale pritom vyslovíme povzbudenie a vieru, že žiak dokáže robiť aj lepšie.

 poradíme, ako postupovať pri odstraňovaní nedostatkov,…

- pozitívne hodnotenie

- žiakov vedieme k sebahodnoteniu

 

2.Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov

   Hodnotenie zamestnancov sa zakladá na vyhodnocovaní preferovaných aktivít a výsledkov.

 

* inovačné metódy a formy vyučovania (zážitkové učenie, problémové vyučovanie, 

 projektové vyučovanie, využívanie IKT...)

 

*  výsledky žiakov, ktorých učiteľ vyučuje a vedie ( prospech dlhodobo hospitalizovaných 

 žiakov a akceptácia zo strany kmeňových škôl, zapájanie sa do súťaží a ich výsledky)

 

*  hodnotenie manažmentom školy (vedenie pedagogickej dokumentácie, vedúci MZ, vedenie 

 kroniky, tvorcovia projektov, vedúca kabinetu a dodržiavanie pravidiel)

 

Hodnotenie zamestnancov prebieha na základe:

 

-    pozorovania( hospitácie)

-    hodnotiaceho rozhovoru

-    na základe ďalšieho vzdelávania, tvorby učebných pomôcok, mimoškolskej činnosti

-    vzájomného hodnotenia učiteľov (otvorené hodiny, vzájomné hospitácie).

-    kontroly pedagogickej dokumentácie

-    kontroly dodržiavania organizačného a pracovného poriadku

 

3. Hodnotenie školy

 

Vedenie školy bude pravidelne monitorovať:

 1. Podmienky na vzdelanie
 2.  Výsledky vzdelávania
 3. Dodržiavanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní
 4. Poskytovanie mimovzdelávacích služieb ( poradenstvo)
 5. Prostredie -klímu školy

 

Kritériom pre nás bude:

-          Spokojnosť žiakov, rodičov

-          Kvalita výchovno-vzdelávacích výsledkov

 

Na monitoring sa budú využívať rôzne formy:

 1. Rozhovor
 2. Spracovanie dát

 

 

4. Požiadavky na kontinuálne vzdelávanie pedagogických zamestnancov

 

Kontinuálne vzdelávanie budeme realizovať podľa plánu kontinuálneho vzdelávania školy, ktorý nadobudne účinnosť 1. novembra 2009 a bude sa pribežne aktualizovať.

   Školský vzdelávací systém je okrem hlavných cieľov zameraný na:

-        motivovanie pedagogických zamestnancov pre neustále sebavzdelávanie a zdokonaľovanie profesijnej spôsobilosti

-        zdokonaľovanie osobnostných vlastností pedagógov, spôsobilostí pre tvorbu efektívnych vzťahov, riešenie konfliktov, komunikáciu a pod.

-        udržiavanie a zvyšovanie kompetencií pedagógov (spôsobilosti efektívne vychovávať a vzdelávať)

-        prípravu pedagógov pre prácu s modernými technológiami a multimédiami

-        vzdelávanie pedagógov je zamerané na využívanie informatiky vo vyučovacích predmetoch

 

Princíp školského systému ďalšieho vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov: /ŠkSĎVPZ/

 

1. Ďalšie vzdelávanie je právom a povinnosťou každého pedagogického a nepedagogického zamestnanca , pretože si vyžaduje neustále sledovanie diania v predškolskej výchove a vzdelávaní, ako aj v príslušnej legislatíve

2. Každý pedagogický a nepedagogický zamestnanec školy má možnosť ďalšieho vzdelávania

za rovnakých podmienok.

3. Ďalšie vzdelávanie a zdokonaľovanie profesionality každého pedagogického a odborného zamestnanca školy má odraz v jeho finančnom ohodnotení a profesijnej kariére

4. Základnou hodnotou ďalšieho vzdelávania každého pedagogického a nepedagogického

zamestnanca školy má byť kvalita vzdelávania a nie formálne získavanie certifikátov a čiarok za účasť na školeniach.

5. Pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci školy sa aktívne podieľajú na určovaní cieľov, obsahu, prostriedkov a vyhodnocovaní efektívnosti systému ĎVPZ.

6. Škola spolupracuje s inštitúciami vytvárajúcimi systém ďalšieho vzdelávania v školstve (najmä s metodicko-pedagogickými centrami)

 

IV. Školský učebný plán

 

 

ISCED 1, ISCED 2                                                                                                                                                                Rámcový učebný plán pre žiakov chorých a zdravotne oslabených - variant A

Štátny vzdelávací program

Vzdelávacia oblasť

Predmet / ročník

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Spolu

Jazyk a komunikácia

slovenský jazyk a literatúra

3

3

2

2

2

2

2

2

2

20

prvý cudzí jazyk

 

 

1

1

1

1

1

1

1

7

druhý cudzí jazyk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

Príroda a spoločnosť

prírodoveda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vlastiveda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Človek a príroda

fyzika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

chémia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

biológia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Človek a spoločnosť

dejepis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

geografia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

občianska náuka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Človek a hodnoty

etická výchova / náboženská výchova

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matematika a práca    s informáciami

matematika

2

2

2

2

2

2

2

2

2

18

informatika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

informatická výchova

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

Človek a svet práce

pracovné vyučovanie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

svet práce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

technika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Umenie a kultúra

výtvarná výchova

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hudobná výchova

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

výchova umením

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdravie a pohyb

telesná a športová výchova

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spolu povinná časť

 

5

5

5

5

5

5

5

5

5

45

Školský vzdelávací program

Voliteľné hodiny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spolu povinná časť     + voliteľné hodiny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

ISCED 1, ISCED 2                                                                                                                                                                Rámcový učebný plán pre žiakov chorých a zdravotne oslabených - variant B

 

Štátny vzdelávací program

Vzdelávacia oblasť

Predmet / ročník

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Spolu

Jazyk a komunikácia

slovenský jazyk a literatúra

6

6

5

5

3

3

3

2

2

35

prvý cudzí jazyk

 

 

1

1

2

1

1

1

1

8

druhý cudzí jazyk

 

 

 

 

 

0,5

0,5

0,5

0,5

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

Príroda a spoločnosť

prírodoveda

1

1

 

 

 

 

 

 

 

2

vlastiveda

 

 

1

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Človek a príroda

fyzika

 

 

 

 

 

1

1

1

1

4

chémia

 

 

 

 

 

 

 

1

1

2

biológia

 

 

 

 

1

1

1

1

1

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Človek a spoločnosť

dejepis

 

 

 

 

1

0,5

0,5

0,5

0,5

3

geografia

 

 

 

 

1

1

1

1

1

5

občianska náuka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Človek a hodnoty

etická výchova / náboženská výchova

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matematika a práca    s informáciami

matematika

3

3

3

3

2

2

2

2

2

22

informatika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

informatická výchova

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

Človek a svet práce

pracovné vyučovanie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

svet práce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

technika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Umenie a kultúra

výtvarná výchova

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hudobná výchova

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

výchova umením

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdravie a pohyb

telesná a športová výchova

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spolu povinná časť

 

10

10

10

10

10

10

10

10

10

90

Školský vzdelávací program

Voliteľné hodiny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spolu povinná časť     + voliteľné hodiny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90

ISCED 1, ISCED 2                                                                                                                                                                Rámcový učebný plán pre žiakov chorých a zdravotne oslabených - variant C

 

Štátny vzdelávací program

Vzdelávacia oblasť

Predmet / ročník

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Spolu

Jazyk a komunikácia

slovenský jazyk a literatúra

8

6

6

6

5

4

4

3

4

46

prvý cudzí jazyk

 

 

2

2

3

2

2

2

2

15

druhý cudzí jazyk

 

 

 

 

 

1

1

1

1

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65

Príroda a spoločnosť

prírodoveda

1

1

1

1

 

 

 

 

 

4

vlastiveda

 

1

1

1

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Človek a príroda

fyzika

 

 

 

 

 

1

1

1

1

4

chémia

 

 

 

 

 

0,5

0,5

1

1

3

biológia

 

 

 

 

1

1

1

1

1

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Človek a spoločnosť

dejepis

 

 

 

 

1

1

1

1

1

5

geografia

 

 

 

 

1

1

1

1

1

5

občianska náuka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Človek a hodnoty

etická výchova / náboženská výchova

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matematika a práca    s informáciami

matematika

4

4

3

3

3

3,5

3,5

4

3

31

informatika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

informatická výchova

 

1

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31

Človek a svet práce

pracovné vyučovanie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

svet práce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

technika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Umenie a kultúra

výtvarná výchova

1

1

1

1

1

 

 

 

 

5

hudobná výchova

1

1

1

1

 

 

 

 

 

4

výchova umením

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdravie a pohyb

telesná a športová výchova

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spolu povinná časť

 

15

15

15

15

15

15

15

15

15

135

Školský vzdelávací program

Voliteľné hodiny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spolu povinná časť     + voliteľné hodiny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

135

 

 

V.                 Učebné osnovy

 

Učebné osnovy sú k nahliadnutiu v zborovni školy.