Profesijný rozvoj

Aktualizačné vzdelávanie 2021/2022
 
Názov programu vzdelávania: Človek v sfére peňazí - interpretácia finančnej gramotnosti do výchovy 
                                                 a vzdelávania detí ZŠ
Poskytovateľ vzdelávania:       ZŠ s MŠ pri zdravotníckom zariadení
Sídlo poskytovateľa:                Martin, Kollárova  2
IČO:                                         36134287
Odborný garant:                       Mgr. Iveta Medveďová
Druh vzdelávania:                    aktualizačné
Rozsah vzdelávania:                10 hodín
Forma vzdelávania:                  prezenčná