Verejné obstarávanie 

 
 

VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY (PRIESKUM TRHU)

zákazka podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon)

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:

Úradný názov

Základná škola s materskou školou pri zdravotníckom zariadení

Sídlo

Kollárova  2, Martin  036 01

Zastúpený

Mgr. Renáta Šmáliková , riaditeľka školy

IČO

36134287

Kontaktná osoba

Eva Stepanovová

e-mail

skola@zskollarovamt.edu.sk

telefón

043/ 4 203 177, 0917 679 670

 

Názov predmetu zákazky: špeciálne umelecké potreby pre tvorivé dielne

Druh zákazky:  tovar, nie bežne dostupný na trhu

Spoločný slovník obstarávania (CPV):  30100000, 37800000, 19500000, 44800000, 22100000, 39200000

Hlavné miesto poskytovania predmetu zákazky:  kancelária ZŠ s MŠ pri zdravotníckom zariadení, Kollárova  2, Martin

Opis predmetu zákazky:

Predmetom zákazky je dodávka špeciálnych výtvarných potrieb, pracovných potrieb, drobného materiálu pre tvorivé dielne, umeleckých potrieb pre potreby tvorivých dielni (ďalej len „tovar“) pre pracovnú činnosť v ŠKD, MŠ. Tovar musí byť dodaný nepoužitý, a v kvalite I. triedy. Súčasťou dodávky je aj doprava a vyloženie tovaru v sídle verejného obstarávateľa na základe doručených objednávok. Podrobný opis predmetu zákazky je v prílohe č.1 tejto výzvy na predkladanie ponúk.

Lehota na dodanie predmetu zákazky: do 31.12.2016. Jednotlivé dodávky budú uskutočňované na základe doručených objednávok pribežne počas doby účinnosti rámcovej dohody. Lehota konkrétnej dodávky na základe vystavenej objednávky je 10 pracovných dní.

Predkladanie ponuky: Záujemca / uchádzač musí predložiť svoju ponuku v rámci tohto prieskumu trhu na celý predmet zákazky. Verejný obstarávateľ nepripúšťa žiadne varianty.

Uplynutie lehoty na predkladanie ponúk:  29.06.2015 o 10:00 hod.

Doručenie ponúk:  poštou / osobne na adresu: Základná škola s materskou školou pri zdravotníckom zariadení, Kollárova 2, 036 01  Martin, e-mailom na adresu: skola@zskollarovamt.edu.sk v lehote na predkladanie ponúk.

Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia:

-          Doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu (živnostenské oprávnenie alebo výpis zo živnostenského registra alebo iné než živnostenské oprávnenie, vydané podľa osobitných predpisov alebo výpis z obchodného registra) alebo potvrdenie príslušného orgánu, v ktorom musí byť zapísaný predmet podnikania oprávňujúci uchádzača na dodanie požadovaného predmetu zákazky.

-          Verejný obstarávateľ požaduje k nahliadnutiu predloženie originálu alebo úradne overenej kópie vyššie uvedeného dokladu.

 

Kritérium na vyhodnotenie ponúk:  Najnižšia cena v EUR bez DPH za dodanie kompletného predmetu zákazky.

Typ zmluvy: Rámcová dohoda na dodanie tovaru.

Ďalšie informácie: Ponuky sa musia predkladať v slovenskom jazyku.

Obsah ponuky:

-          doklad/y preukazujúce osobné postavenie (živnostenské oprávnenie, ...)

-          cenová ponuka za dodanie celého predmetu zákazky

 

Cena:  Cenu uvádzajte v EUR bez DPH. Cena musí byť zaokrúhlená maximálne na dve desatinné miesta. Cena musí byť uvedená ako konečná, vrátane dopravy a všetkých ostatných nákladov súvisiacich s realizáciou predmetu plnenia. Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú cenu celkom v EUR. Na skutočnosť, že nie je platcom DPH, upozorní vo svojej cenovej ponuke.

Na tento predmet zákazky je určený rozpočet vo výške 4.800,--  EUR bez DPH.

Podmienky financovania: Verejný obstarávateľ neposkytuje zálohy ani preddavky na realizáciu predmetu plnenia. Splatnosť faktúr je 15 dní.

Dôvody na zrušenie použitého postupu zdávania zákazky:

Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov:

-  nebude predložená ani jedna ponuka,

-  ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti,

-  ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám vo výzve na predkladanie ponúk,

-  ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásil tento prieskum trhu,

-  ak sa v priebehu prieskumu trhu vyskytli dôvody hodné osobitného zreteľa, pre ktoré nemožno od verejného obstarávateľa požadovať, aby v predmetnom prieskume trhu pokračoval.

 

Náklady na ponuku predloženú v rámci tohto prieskumu trhu: Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky v rámci tohto prieskumu trhu znáša záujemca / uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok tohto prieskumu trhu.

Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že z predmetného prieskumu trhu nevyplýva verejnému obstarávateľovi záväzok s Vami uzavrieť zmluvu / vystaviť objednávku.

 

V Martine, dňa 24.06.2015                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                            .................................................

                     Mgr. Renáta Šmáliková

                    riaditeľka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha č. 1  výzvy na predkladanie ponúk

 

Opis predmetu zákazky, vzor štruktúrovaného rozpočtu rámcovej dohody

 

Čislo

položky

Názov položky

Jednotka

Predpokladaný počet jednotiek

Jednotková cena v Eur bez DPH

Jednotková cena v EUR s DPH

Celková cena v EUR s DPH

1

Akrylová farba Louvre, 200ml

ks

6

 

 

 

2

Akrylová sada Artico 18x36ml

Sada/ balenie

12

 

 

 

3

Akrylové koráliky kvietok

(strieborné)

ks

100

 

 

 

4

Brilantné vodové farby Anilinky 24ks

Sada/ balenie

20

 

 

 

5

Čistič štetcov Pebeo, 75ml

ks

12

 

 

 

6

Drevené farebné koráliky 49ks

Sada/ balenie

6

 

 

 

7

Drevené farebné koráliky 10x10mm 10g

Sada/ balenie

6

 

 

 

8

Drevené koráliky oliva 14x20mm 15ks

Sada/ balenie

6

 

 

 

9

Drevené koráliky Abeceda

Sada/ balenie

6

 

 

 

10

Drevené srdce na zavesenie 20cm

ks

12

 

 

 

11

Drevený stojan na sviečku, 6x6x13cm

ks

6

 

 

 

12

Drevená škatuľka 9x6x5cm

ks

6

 

 

 

13

Drevená škatuľka 7x7x5cm

ks

6

 

 

 

14

Drevená škatuľka s vekom 10x7,5x5,5cm

ks

6

 

 

 

15

Drevená škatuľka 9,5x9,5x7cm

ks

6

 

 

 

16

Drevená podložka s háčikom 16,5x16,5cm

ks

15

 

 

 

17

Drevený rámik na servítkovú techniku

ks

40

 

 

 

18

Dekoračné sklo na maľovanie - mix

 

250

 

 

 

19

Dekoračné gombíky 18mm 9ks

Sada/ balenie

8

 

 

 

20

Dekoračné gombíky 15mm 30ks

Sada/ balenie

8

 

 

 

21

Dekoračné sklo na maľovanie - motýľ

ks

30

 

 

 

22

Dekoračné sklo na maľovanie - srdce

ks

30

 

 

 

23

Dekoračné sklo na maľovanie - vtáčik

ks

30

 

 

 

24

Detské nože na modelovanie

ks

9

 

 

 

25

Dekoračné nálepky abeceda

ks

10

 

 

 

26

Dekoračné gombíky 18mm

ks

10

 

 

 

27

Dekoračné gombíky 15mm

ks

10

 

 

 

28

Farebný drôt 0,4mm

ks

35

 

 

 

29

Farebné drevené paličky 114x10 mm

ks

9

 

 

 

30

Formičky a valček na modelovanie pre deti

Sada/ balenie

9

 

 

 

31

Farebný vlnitý papier A4

Sada/ balenie

10

 

 

 

32

Fľaštička na farbu, 25ml

ks

9

 

 

 

33

Farba Lefranc & Bourgeois Glass & Tile, 50 ml

ks

10

 

 

 

34

Farba Lefranc & Bourgeois Déco Gloss, 50 ml

ks

10

 

 

 

35

Jumbo pastelky Koh-i-noor 12ks natur

Sada/ balenie

30

 

 

 

36

Jovi - modelovacia hmota, biela 1000g

ks

20

 

 

 

37

Jovi - modelovacia hmota, biela 500g

ks

20

 

 

 

38

Jovi - štetec okrúhly prírodný č.8

ks

20

 

 

 

39

Jovi - sada štetcov 4ks, ploché štetinové

Sada/ balenie

20

 

 

 

40

Jovi - modelovacia hmota, terracota 500g

Sada/ balenie

20

 

 

 

41

Jovi - sada modelovacich tvorítok, 5 ks

Sada/ balenie

9

 

 

 

42

Jovi - sada detských špachtieľ 3 ks

Sada/ balenie

9

 

 

 

43

Jovi  - kelímok uzatvárateľný, bezpečnostný

ks

10

 

 

 

44

Keramická (hrnčiarska) hlina, 15 kg

ks

6

 

 

 

45

Kreatívny vzorovaný papier A4

ks

20

 

 

 

46

Kontúra na sklo - Pebeo, 20ml

ks

30

 

 

 

47

Linoleum na linoryt, A5

ks

30

 

 

 

48

Marabu - kontúra na sklo: čierna

ks

25

 

 

 

49

Marabu - kontúra na sklo: modrá

ks

25

 

 

 

50

Marabu - kontúra na sklo: fialová

ks

25

 

 

 

51

Marabu - kontúra na sklo: zelená

ks

25

 

 

 

52

Marabu - kontúra na sklo: červená

ks

25

 

 

 

53

Marabu - kontúra na sklo: zlatá

ks

25

 

 

 

54

Marabu - kontúra na sklo: čierna

ks

10

 

 

 

55

Marabu čistič a riedidlo farieb, 100ml

ks

10

 

 

 

56

Misky na vodu Koh-i-noor, 5ks

Sada/ balenie

4

 

 

 

57

Magnetická páska s držiakom

ks

4

 

 

 

58

Marabu akrylový 3D liner: čierny

ks

10

 

 

 

59

Marabu - kontúra na hodváb: medená

ks

10

 

 

 

60

Marabu - kontúra na hodváb: glitter

ks

10

 

 

 

61

Medená páska na vitráž 1m x 6,4mm

ks

10

 

 

 

62

Náplň do tavnej pištole 12mm

ks

20

 

 

 

63

Nerchau - Magneto, 250 ml

ks

10

 

 

 

64

Nerchau - Krakelovací lak, 250 ml

ks

10

 

 

 

65

Nerchau Dekoracryl - beloba miešacia 750 m

ks

10

 

 

 

66

Nerchau - Lepidlo na découpage, 250ml

ks

10

 

 

 

67

Nerchau - Zlupovacie farby 80ml

ks

12

 

 

 

68

Ozdobný dierovač veľký 3,5cm - hviezdy

ks

3

 

 

 

69

Ozdobný dierovač malý 2cm - zajac

ks

3

 

 

 

70

Ozdobný dierovač dlhý 4cm - ornament

ks

3

 

 

 

71

Omaľovánka pre najmenších do ruky

ks

5

 

 

 

72

Omaľovánka Veľká kniha malého maliara

ks

5

 

 

 

73

Omaľovánka s farbami a štetcom, A4

ks

5

 

 

 

74

Omaľovánky pre najmenších, A4

ks

5

 

 

 

75

Ofsetový papier A4, mix farieb 5 farieb, 100ks

Sada/ balenie

6

 

 

 

76

Pastelky - Maped maxi 12ks

Sada/ balenie

10

 

 

 

77

Pastelky - Koh-i-noor Magic  5 ks

Sada/ balenie

15

 

 

 

78

Plastická forma A4 - hmyz

ks

3

 

 

 

79

Plastelína na rastlinnej báze Jovi, 6ks

Sada/ balenie

15

 

 

 

80

Pohár na štetce, bezpečnostný - Milan

ks

6

 

 

 

81

Polystyrén guľa 5cm

ks

30

 

 

 

82

Polystyrén guľa 8cm

ks

30

 

 

 

83

Polystyrén guľa 10cm

ks

30

 

 

 

84

Polystyrén srdce 20cm

ks

30

 

 

 

85

Pohyblivé oči mix veľkostí 75ks

Sada/ balenie

4

 

 

 

86

Pohyblivé oči 8mm 40ks

Sada/ balenie

4

 

 

 

87

Pohyblivé oči 10mm 24ks

Sada/ balenie

4

 

 

 

88

Ručný papier, A3

 

30

 

 

 

89

Sklenené korálky Preciosa 50g

Sada/ balenie

4

 

 

 

90

Sklenené korálky lentilky 30ks

Sada/ balenie

4

 

 

 

91

Sklenené korálky 5x5mm 50ks

Sada/ balenie

4

 

 

 

92

Silon 0,4mm 30m

ks

10

 

 

 

93

Silikónová forma FIMO A4

ks

3

 

 

 

94

Skicár na pastel A4, biely

ks

50

 

 

 

95

Servítky 16x16cm

ks

60

 

 

 

96

Silikónové lepidlo, 30ml

ks

8

 

 

 

97

Sada zlupovacích farieb Koh-i-noor, 10x22ml

Sada/ balenie

12

 

 

 

98

Štetec syntetický Lukas  č.00

ks

10

 

 

 

99

Štetec syntetický Lukas  č.0

ks

10

 

 

 

100

Štetec syntetický Lukas  č.1

ks

10

 

 

 

101

Štetec syntetický Lukas  č.2

ks

10

 

 

 

102

Štetec Milan plochý prírodný č.4

ks

10

 

 

 

103

Štetec Milan plochý prírodný č.6

ks

10

 

 

 

104

Štetec Milan syntetický okrúhly 2/0

ks

20

 

 

 

105

Štetec plochý goldtoray: č.2

ks

10

 

 

 

106

Štetec plochý goldtoray: č.4

ks

10

 

 

 

107

Štetec plochý goldtoray: č.8

ks

10

 

 

 

108

Štetec plochý goldtoray: č.12

ks

10

 

 

 

109

Štetec okrúhly goldtoray: č.0

ks

10

 

 

 

110

Štetec okrúhly goldtoray : č.1

ks

10

 

 

 

111

Štetec okrúhly goldtoray: č.4

ks

10

 

 

 

112

Štetec okrúhly goldtoray: č.6

ks

10

 

 

 

113

Školský skicár Koh-i-noor A4, 20listov

ks

25

 

 

 

114

Školský farebný papier A4, 8ks

Sada/ balenie

25

 

 

 

115

Tavná pištoľ veľká 40W priemer lepidla 12mm

ks

8

 

 

 

116

Technické pero: 0,05 mm

ks

6

 

 

 

117

Technické pero: 0,03 mm

ks

6

 

 

 

118

Vatové guľky 1,2cm

ks

100

 

 

 

119

Vatové guľky 1,5cm

ks

100

 

 

 

120

Vodové farby Koh-i-noor 12 odtieňov

ks

15

 

 

 

121

Voskovky Koh-i-noor 12ks

Sada/ balenie

15

 

 

 

122

Voskovky Koh-i-noor 24ks

Sada/ balenie

15

 

 

 

123

Vitrážová páska Pebeo 2x3mm 10m

Sada/ balenie

12

 

 

 

124

Zlupovacie farby Koh-i-noor 60ml

ks

25

 

 

 

Celková cena za predpokladané množstvo predmetu zákazky