INFORMÁCIE O NÁS

     Naša "Škola v bielom" poskytuje výchovu a vzdelávanie deťom hospitalizovaným v Univerzitnej nemocnici Martin. Snažíme sa, aby celoročná činnosť žiakov pod vedením našich pedagógov bola vždy vysoko tvorivá, nápaditá a pestrá.

     Od 1.septembra 2019 bolo škole vytvorené nové elokované pracovisko - Základná škola pri zdravotníckom zariadení v Turčianskych Tepliciach. Škola a školský klub detí pôsobia v priestoroch Slovenských liečebných kúpeľov "Zlaté kúpele" a jej žiakmi sú deti, ktoré prichádzajú do SLK na liečebný pobyt v dĺžke trvania 3 až 4 týždne.

 

HISTÓRIA ŠKOLY

     Škola bola zriadená rozhodnutím Okresného národného výboru v Martine 1.augusta 1962 ako Základná deväťročná škola pri Okresnom ústave národného zdravia v Martine.
     Začínalo sa vyučovať s jednou triedou pre 1. až 9. ročník, v šk. roku 1964-65 sa rozšíril počet tried na 3, v ďalšom roku na 4 a od školského roku 1971-72 mala škola 5 tried.
     V školskom roku 1968-69 bola vytvorená trieda materskej školy, organizačne pričlenená k základnej škole, o tri roky neskôr sa otvorilo jedno oddelenie školskej družiny. V súčasnosti má škola 3 triedy ZŠ, 1 triedu MŠ a 4 oddelenia ŠKD.
     V rámci nového územno-správneho členenia bola škola delimitovaná pod Okresný úrad - odbor školstva v Žiline a od 1.7.1997 má škola právnu subjektivitu. Počas svojej viac než 55 ročnej histórie škola niekoľkokrát menila názov. V súčasnosti nesie názov Základná škola s materskou školou pri zdravotníckom zariadení.